VINAŘSKÝ SPOLEK

Rozvoj a propagace vinařství a vinohradnictví - to jsou hlavní cíle Spolku kurdějovských vinařů.

SPOLEK KURDĚJOVSKÝCH VINAŘŮ

Spolek vznikl 20.1.2020 a osamostatnil se od obce, pod kterou celá léta působil spíše jako sdružení aktivních občanů. Se založením spolku vzniklo vedení, kontrolní výbor spolku a stanovy.

Součástí základní komunikace je každoroční vydání Výroční zprávy spolku. První výroční zpráva byla vydána za rok 2022. Součástí výroční zprávy jsou tyto oblasti:

 • Spolek a jeho organizace
 • Rozvoj a plány spolku
 • Vyhodnocení akcí spolku
 • Hospodaření spolku
 • Plánované akce na další období

Každoroční vyhodnocení slouží ke korekci organizace, plánů a hospodaření.

 

Spolek byl založen za účelem zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje vinohradnictví a výroby vína v obci Kurdějov. Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech propagace vinařství a vinohradnictví:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány zabývajících se vinařstvím a vinohradnictvím
 • kooperace s jinými sdruženími majícími podobný cíl
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 • osvětová činnost h) pořádání kulturních vinařských akcí
 • organizování výstav, koncertů, festivalových vystoupení a společenských akcí ve spojení s vinařskou, kulturní a národopisnou tradicí obce Kurdějov
 • publikační činnost (vydávání informačních a reklamních bulletinů a katalogů)
 • přednášková a propagační činnost

 

Krátkodobé i dlouhodobé plány spolku podrobně – najdete ZDE

 

 

Spolková vinice

Spolek zde na tzv. Mohyle v roce 2023 vysadil malou „Spolkovou (obecní) vinici“ a pečlivě se o ni stará.

Na rovných plošinách kolem příkopu, se dle návrhu zrealizuje tzv. „Vinařské arboretum“ (vzorové příklady různých typů vedení vinné révy, které se v obci používá) taková naučná vinice – záclona, kordon, tažeň, na hlavu – různé spony a možná i odrůdy.

Časem třeba pak i posezení pro procházející se občany, matky s dětmi, důchodce i turisty s naučně-informační tabulí a vinařskou mapou obce.

Členové se o vinici budou starat vlastními silami a prostředky. Její účel bude především v tom, že i spolek může časem vyrábět své „spolkové víno“, nebo i umožnit členům spolku, kteří v obci nevlastní vinici, ale jen sklep, si přijít i na hrozen z té naší vinařské vesničky.

Tato vinice umožní dělat „spolkové víno“, které se bude moci distribuovat s etiketou našeho spolku. Spolkové víno bude také pravidelně zařazováno do hodnocení „apelační komise“ a o jeho kvalitě tak budou mít členové spolku objektivní přehled .  

Vybranou odrůdou se stal Pinot blanc. Tato odrůda je vyzkoušená i v nižších polohách obecního klimatu. Tuto odrůdu lze dostat do slušného stupně cukernatosti afenologické zralosti. Z této odrůdy lze vyrobit i sekt, tedy víno s další (vyšší) přidanou hodnotou. Víno z této odrůdy lze vinifikovat i na barikových sudech, tedy k delšímu ležení a opět s vyšší přidanou hodnotou. Je možné, že se odrůda Pinot blanc stane v námi uvažovaném apelačním systému, který pro Kurdějov řešíme, tzv. jednou z „preferovaných odrůd“.

Víno se může vyrábět vždy u některého člena spolku, ale vždy s vinifikací, na které se spolek shodne. Víno bude pod pravidelnou kontrolou k tomu např. spolkem zřízené komise. Výroba tohoto vína nás všechny bude opět učit, jak správně, nebo alespoň lépe a to nejenom s touto odrůdou pracovat ve vinici, ale i sklepech

 

Spolkový sklep a vinné sklípky

Myšlenka výstavby spolkových sklepů, resp. sklepní uličky SKV je plně v souladu s deklarovaným volebním programem všech politických subjektů zastoupených v obecním zastupitelstvu týkající se rozvoje vinařství v Kurdějově, resp. podporuje vinařskou tradici, vinařskou kulturu a turistický ruch v naší obci. SKV jako jediný funkční spolek v Kurdějově tyto body beze zbytku naplňuje. Navíc tato tradiční sklepní ulička obvyklá ve všech vinařských obcích v Kurdějově chybí.

Předmětný pozemek nelze z podstaty jeho umístění a reliéfu prakticky využít k jinému záměru, než k rekreaci, resp. k výstavbě vinných sklepů.

Pozemek leží u hojně turisty využívané cyklostezky a po realizaci projektu může být dalším, turisticky zajímavým místem v naší obci s možností další propagace, nebo může být využíván jako podpora a zázemí pro pořádání dalších kulturních a společenských akcí. Navíc nelze předpokládat žádné nežádoucí vlivy na ostatní obyvatele obce (hluk, rušení nočního klidu apod.), protože leží v extravilánu mimo obydlené území. V současné době ani v dobách minulých obec pozemek nijak nevyužívá a ani jej neudržuje.

Údržbu pozemku (pravidelné sečení trávy a náletových křovin, sběr odpadků, výsadba ovocných stromů) provádí z vlastní vůle a na vlastní náklady pan Tomáš Teplý, jehož pozemky sousedí s pozemkem uváděným výše.

Výstavba spolkových sklepů nebude vyžadovat žádnou finanční spoluúčast obce a do budoucna jí ani negeneruje žádné dodatečné náklady. Jednotliví zájemci z členů spolku si profinancují výstavbu sklepu sami s tím, že převod vlastnictví při případném prodeji bude umožněn jen v rámci členů spolku.

Spolkové sklepy budou využívány členy spolku zejména za účelem zpracování vinné révy a následné výroby vína, neboť mnozí členové SKV mají vinici nebo zpracovávají vinnou révu bez možnosti vybudovat zázemí pro tuto činnost na stávajících, jimi vlastněných pozemcích. Zároveň bude jeden ze sklepů využíván i spolkem samotným jako zázemí pro další spolkovou činnost.

Projekt předpokládá vybudování cca deseti sklepů s předsklepím určeným k posezení, plocha nad sklepy počítá pouze s krytým zázemím pro umístění společných technologií pro zpracování vinné révy.

Důležité: Součástí projektu nejsou v žádném případě prostory určené k bydlení! Tento záměr by popřel základní princip projektu, nelze jej prakticky ani realizovat a do budoucna je žádoucí vyloučit jej preventivně v rámci podmínek schvalování změny územního plánu